ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

Еднофамилна жилищна сграда в София

Фирма „Цветомания“ ЕООД предлага проектиране на зелени площи
с цел подобряване и удовлетворяване на желанията на своите клиенти.


Предварителните проучвания, които правим и проектирането имат за цел да се съберат данни и да се разрешат всички технически, организационни и икономически въпроси, свързани с най-правилното и целесъобразно идейно-композиционно изграждане на зелените Ви площи. Важно условие преди проектирането е извършването на предварително проучване, при което се събират данни за релефа на терена, почвената покривка, геоложките и хидроложките условия, съществуващата растителност, благоустройственото състояние на терена и съществуващите сгради.

Проектът за озеленяване включва три фази на проектиране: Идеен, Технически и Работен проект

Идеен проект

Технически проект

Работен проект