ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

Изграждане на зелени площи

Изграждането на една зелена площ е комплекс от мероприятия...
ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕНА

Изграждането на една зелена площ е комплекс от мероприятия, включващ в себе си подготовка на терена, оформяне и организиране на пространството.

Тя включва почистване на терена от дървесни и храстови видове с влошено здравословно състояние или отслабени декоративни качества. Почистване на земната повърхност от скални късове и извозването им. Насипване и заравняване на терена, предвиден за озеленяване.

ОФОРМЯНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ

Оформянето и организирането на алейната мрежа е едно от основните мероприятия в парковото стройтелство. Нейното предназначение е да насочи и да улесни движението на посетителите и превозните средства на територията на зелената площ. Видът на използваните настилки се избира в зависимост от интензивността на движението, вида на транспортните средства, разположението в парковата среда, икономичността при строителството и поддържането им, вида на почвата и климатичните условия и др.

След изграждане и организиране на алейната мрежа се пристъпва към разполагане на основните паркови елементи, организиращи средата:

Спортни площадки: имат предназначението да подпомогнат развитието на масовата физкултура. Размерите им трябва да отговарят на стандартните изисквания и правила на игрите. Всички игрища трябва да имат ориентация север – юг, при допустимо отклонение 15°. В зелените площи намират приложение: футболните, волейболните, баскетболните и тенис игрищата, площадки за тенис на маса, фитнес на открито и др.
Детски площадки: изработват се по строги правилници. Изработват се по възрастови категории и на територията им биват разполагани такива детски съоръжения за игра, отговарящи на правилата за безопасност.
Пейки: биват с или без облегалки, подвижни или неподвижни. Правят се изцяло от дърво или в комбинации: дърво и метал, дърво и камък и др. Размерите им са изцяло съобразени с размерите на човешкото тяло.
Беседки: намират приложение в пейзажните части на по-големите паркове и лесопаркове на уютни места, където се откриват красиви и панорамни гледки. Имат предназначение да предпазят посетителите от внезапни неблагоприятни атмосферни условия.
Перголи: често се използват за оформяне на представителните паркови входове. Служат като опора на увивна растителност и създават сенчести кътове за отдих.
Декоративни водни площи: биват водни огледала със спокойна водна повърхност, фонтани с изпръскване на водни струи под налягане и езера.
Скални кътове: съвкупност от скални късове, растителност и водни площи, образуващи едно композиционно цяло. Теренът се моделира спрямо предвижданията на проекта. Разполагат се в по-големите пейзажни паркове и се предпочитат хълмисти терени за изграждането им. Използваните цветни видове се избират така, че да се осигури непрекъснато цъфтене и благоприятен колоритен ефект.

След цялостното разположение на алейната мрежа и парковите елементи се пристъпва към затревяване, зачимяване, засаждане на дървесно-храстова и цветна растителност. Тревните площи са основният елемент в озеленяването. Чрез умелото им съчетаване с високата растителност, архитектурните елементи и инженерните съоръжения се постига високохудожествено оформяне на зелените площи. За изграждането на красиви тревни площи е необходимо използването на устойчиви и качествени тревни смески и чимове, каквито, ние от Цветомания, предлагаме.

Засаждането на дървесно-храстовата растителност става по предварително приет, и влязъл в изпълнение, дендрологичен и трасировъчен проект. Използват се такива дървесни и храстови видове с по-продължителен цъфтеж, плододаване и с утвърдени високи декоративни качества.