Озеленяване на зелени площи

Озеленяване на зелени площи

Озеленяването на една зелена площ има за цел да доведе до подобряването на отделни фактори на климата ( състав на въздуха, слънчевото греене, топлина, светлина и влажност, движението и замърсяването на въздуха и други). Днес обществените зелени и свободни площи все повече служат за прекарване на свободното време на големи маси от посетители. Поради тази причина се изисква създаването на разнообразни възможности за отдих, както и на съответните съоръжения за игра и спорт.

Вече имате един добър проект и искате да го изпълните, нонезнаете как? Елате при нас!

Устройството на всеки вид обществени зелени площи се определя от предназначението и големината им, също така и от състава на групите хора, които ще ги използват.

Всички обществени зелени и свободни площи трябва да бъдат разположени в селищната територия на определени, допустими разстояния от обслужваното население. Разположението на различните зони в парка се определя в зависимост от редица фактори, като например: местоположението на парка, релеф, наличност на водни площи, състав на растителността и други. Според продължителността на пребиваване на посетителите парковете могат да бъдат разделени на две основни зони:

Зона за кратковременно пребиваване: обхваща отдих с продължителност до 4 часа. В тези зони се разполагат културно–масови обекти, атракционни съоръжения, игрови площадки и територии за разходки. В тези зони движението на пешеходците се осъществява само по алеи, пътеки и площадки.
Зона за по-продължително пребиваване – обхваща отдих до 8 часа. Основната цел на тези зони е свободен отдих в природна среда. В тези зони се предвиждат читални, съоръжения за защита от лошо време и други. Поляните и ливадите се използват свободно.

Общо правило за всички зелени площи, е че покрай улиците с голямо движение се създават плътни, големи и компактни насаждения, които служат като изолационна линия за шум, замърсяване и други. Териториите на всички зелени площи се зонират, което позволява да се намери най-сполучливо място на всички съоръжения.

Озеленяването на една зелена площ е комплекс от мероприятия, включващ в себе си подготовка на терена, оформяне и организиране на пространството посредством алейна мрежа (алеи и площадки), разполагане на основните паркови елементи, организиращи средата като: басейни, водни площи, скални кътове, барбекюта, беседки, перголи и др., определяне местата и засаждане на растителността и др. За правилното му провеждане от значение са редица фактори, като подходящи атмосферни условия, качество на материалите, добра механизация и организация на труда, и професионален надзор на специалисти.

Всичко това е на Ваше разположение в Цветомания!