ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

Офисна сграда ”Скай форт” в София

Фирма „Цветомания“ ЕООД предлага проектиране на зелени площи
с цел подобряване и удовлетворяване на желанията на своите клиенти.


Предварителните проучвания, които правим и проектирането имат за цел да се съберат данни и да се разрешат всички технически, организационни и икономически въпроси, свързани с най-правилното и целесъобразно идейно-композиционно изграждане на зелените Ви площи. Важно условие преди проектирането е извършването на предварително проучване, при което се събират данни за релефа на терена, почвената покривка, геоложките и хидроложките условия, съществуващата растителност, благоустройственото състояние на терена и съществуващите сгради.

Проектът за озеленяване включва три фази на проектиране: Идеен, Технически и Работен проект

Идейният проект представя идеята на проектанта. Изработваме го при наличие на одобрено планово задание и с него разрешаваме всички въпроси, свързани с композиционното решение на желаната от Вас зелена площ. На него ние означаваме всички главни и второстепенни входове, пътно-алейните мрежи, местата на архитектурните елементи и съоръжения, дървесно-храстовата растителност, тревните масиви, цветните композиции, водните площи и др. С обяснителната записка към идейния проект текстуално обосноваваме предлаганата наша идея и даваме данни за: предназначението на зелената площ, границите, размерите, комуникационните връзки, главните подходи, капацитета, посещаемостта, баланса на територията, предимствата и недостатъците на решението и т.н.

Техничеки проект се изработва само при трифазно проектиране и наличност на одобрен идеен проект. С него ние имаме за цел да уточним всички технически въпроси. В него отразяваме всички поправки и допълнения, възприети при одобряването на идейния проект и има за задача да даде по-детайлно и подробно решение. Той служи като основен план при изготвянето на другите технически проекти. Дендрологичен проект: с него ние определяме обемно-пространствената и колоритна композиция на обекта, чрез точно означаване на мястото и вида на масивите, групите и единичните екземпляри от релефната растителност. Различните видове ние означаваме сигнатурно или чрез номерация, която отговаря на тази от посадъчната ведомост. Към дендрологичният проект можем да приложим перспективна схема на растителността върху целия проект или на част от него, с която да изясним обемно-пространственото изграждане на зелената площ. Също така можем да дадем детайли на характерни паркови пространства, кътове и отделни растителни групи.

Работният проект изработваме ясно и четливо, с напълно уточнени данни, защото всяка грешка при съставянето им, води до грешка в строителството, а ние държим на прецизността и качеството. Изпълнението на строителството се извършва чрез работния проект. В него не се допускат отклонения от техническия или идейния проект, които биха влошили предвидената технология или оскъпили строителството. Работните чертежи за обектите на зеленото строителство се състоят от работен план на вертикална планировка, работен трасировъчен план, работен посадъчен план и детайли. Вертикално планиране: на него се нанасят всички подробни данни, необходими за строителството. С него ние решаваме моделирането на терена, вида на настилките, надлъжните и напречните им наклони с оглед на правилното насочване и бързото оттичане на повърхностните води. В него ние отбелязваме проектните и теренните коти на характерните в релефно и ситуационно отношение точки от проекта и измененията на релефа на терена, свързани с изкопни и насипни работи. С работния проект за вертикално планиране ние определяме нуждата от подпорни стени, стълби, рампи, парапети и др. Трасировъчният план: служи за трасиране върху терена на проектираните площадки, алеи, тревни масиви, цветни партери и архитектурно-декоративни съоръжения в ситуационно отношение. За целта върху терена ние избираме опорни пунктове (сгради, улици, дървета и др.), които са отразени в плана. В трасировъчния план освен цифри и линейно мащабни данни за разположението на отделните паркови елементи, ние посочваме и техните ситуационни очертания и размери. В него ние отразяваме сигнатурно или чрез различно оцветяване вида на настилките и тревните масиви. Посадъчният план: посочва мястото на засаждане на различните растителни видове. За по-големи обекти той може да бъде изготвен поотделно за дърветата и храстите. Местата на засаждането ние означаваме с точки, а видовете с номера, които отговарят на тези от дендрлогичния проект. За по-малки обекти тези места се фиксират с абсциса и ордината, ориентирани по отношение на съществуващи опорни точки върху терена. За по-големи обекти се използва квадратна мрежа, което се ориентира по същия начин. На практика, често използваме окомерния начин за трасиране на растителността от проекта върху терена. Той е най-бърз и разликите, които се получават са без практическа стойност. За това посадъчният проект се изработва заедно с дендрологичния проект и едновременно с мястото на засаждането се определя и растителният вид.